Giới thiệu tổng quát về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Thuận An

SƠ LƯỢC TỔNG QUÁT VỀ THÀNH ĐOÀN THUẬN AN

 

  1.Chức năng: Thành Đoàn Thuận An là cơ quan chuyên trách trực thuộc Tỉnh Đoàn Bình Dương có chức năng tham mưu cho Ban chấp hành, Ban thường vụ Thành Đoàn về công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào Thanh thiếu nhi.  

 2. Nhiệm vụ: Nghiên cứu tham mưu với Ban chấp hành, Ban thường vụ thị Đoàn về các chủ trương, nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi. Hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đoàn, các nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Ban chấp hành, Ban thường vụ Thành Đoàn ở các tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong địa phương. Tổng hợp phân tích đánh giá tình hình hoạt động của Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi, chuẩn bị báo cáo về công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi, cung cấp kịp thời thông tin phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của Ban chấp hành, Ban thường vụ Thành Đoàn. Tập hợp đề xuất với Ban chấp hành, Ban thường vụ Thành Đoàn để kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành có lên quan về chủ trương, chế độ chính sách đối với Thanh thiếu nhi và tổ chức Đoàn, Hội, Đội giúp Ban chấp hành, Ban thường vụ Thành Đoàn phối hợp với cơ quan hữu quan tổ chức thực hiện các chủ trương công tác, chế độ, chính sách của Đảng, nhà nước đối với thanh thiếu nhi và công tác thanh thiếu nhi. Xây dựng, quản lý cơ sở vật chất, kỹ thuật đảm bảo điều kiện cho hoạt động của Ban chấp hành, Ban thường vụ Thành Đoàn quản lý, tổ chức, biên chế, ngân sách, tài sản và công tác thi đua khen thưởng của Đoàn theo quy định chung của các cơ quan Đảng, nhà nước có liên quan và của Trung Ương Đoàn. 

  3. Quyền hạn của Thành Đoàn Thuận An: Thành Đoàn Thuận An được quyền tổ chức và thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Thuận An. Thực hiện sự chỉ đạo và luôn quan hệ chặt chẽ với Ban thường vụ Thành ủy, UBND thành phố và các Ban ngành, Đoàn thể trong thành phố. Bố trí cán bộ chuyên trách Thành Đoàn và được phép ban hành các văn kiện, nghị quyết của Đoàn trong thành phố.

 4. Về cơ cấu tổ chức của Thành Đoàn Thuận An :    

– Thành Đoàn Thuận An đứng đầu là Bí thư, và 01 Phó Bí thư hỗ trợ cho Bí thư. Dưới là các bộ phận hỗ trợ công tác cho hoạt động của Thành Đoàn, các cơ sở Đoàn trực thuộc.

  – Bí thư: là người điều hành công việc của Ban chấp hành, Ban thường vụ Thành Đoàn, chịu trách nhiệm trước Đảng, Đoàn cấp trên về việc tổ chức và thực hiện Nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Ban chấp hành. Thường xuyên cũng cố mối quan hệ với Ban thường vụ Thành ủy, UBND thành phố và các ban ngành, đoàn thể trong toàn thành phố.

 – Phó bí thư: là người hỗ trợ cho Bí thư và cùng chịu trách nhiệm trước Thành ủy, Đoàn cấp trên về công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi của thành phố.

 – Cơ cấu các cơ sở trực thuộc:

+ Đoàn Thanh niên: 34 cơ sở Đoàn trực thuộc, bao gồm: Đoàn Thanh niên 10 xã, phường; 06 Đoàn trường; 16 chi đoàn khối cơ quan, 02 công ty.

+ Hội Liên hiệp thanh niên: 13 cơ sở Hội trực thuộc, bao gồm: Ủy ban Hội 10 xã, phường; 03 chi hội.

+ Đội Thiếu niên: 38 cơ sở Đội trực thuộc, bao gồm: Hội đồng Đội 10 xã, phường; 36 liên đội ở các trường tiểu học, trung học cơ sở.