Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Thuận An nhiệm kỳ 2022 - 2027: Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo - Xây dựng thành phố văn minh, giàu đẹp

Infographic Tuyên Truyền Các Điểm Mới Luật Thanh Niên Năm 2020

Ngày 16/6/2020, tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV đã biểu quyết thông qua Luật Thanh niên năm 2020 với 07 chương, 41 điều đã sửa đổi toàn diện Luật Thanh niên năm 2005 nhằm đáp ứng tình hình mới, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật đối với thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
Luật Thanh niên năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, để triển khai thực hiện Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định giao Bộ Nội vụ xây dựng các văn bản tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết về đối thoại thanh niên, cơ chế chính sách và biên pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi và Nghị đinh quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện.
Ban Biên tập thân gửi đến các bạn đoàn viên, thanh niên Infographic tuyên truyền các điểm mới Luật Thanh niên năm 2020 (so với Luật thanh niên năm 2005

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *